Privātuma politika

Šajā privātuma politikā, turpmāk tekstā – Politika, ir aprakstīta kārtība, kādā SIA Restorāns Portofino (turpmāk – Portofino), reģistrācijas Nr. 50103968001, PVN Nr. LV50103968001, Juridiskā adreses un atrašanās vieta Ausekļa iela 7-1, Rīga, LV-1010, E-pasts info@porto-fino.lv, Tel. +371 67133701 noslēgtajam līgumam apstrādā personas datus.


Atbilstoši Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis) SIA Restorāns Portofino ir uzskatāma par Pārzini.

1. Definīcijas

Apstrāde - ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

Pārzinis - ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati vai kopīgi ar citām nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus; ja šādas apstrādes nolūkus un līdzekļus nosaka ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, pārzini vai tā iecelšanas konkrētos kritērijus var paredzēt Savienības vai dalībvalsts tiesību aktos.

Apstrādātājs - ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura pārziņa vārdā apstrādā personas datus.

Saņēmējs - ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kurai izpauž personas datus – neatkarīgi no tā, vai tā ir trešā persona vai nav.

Trešā persona - ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai struktūra, kura nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs un personas, kuras pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarotas apstrādāt personas datus.

Klients - jebkura fiziska vai juridiska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus SIA Restorāns Portofino sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīta ar tiem.

Personas dati - jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

 

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Šajā Politikā tiek sniegta vispārējā informācija par to kā Portofino veic personas datu apstrādi.

2.2. Portofino piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

2.3. Portofino personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Portofino veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji personas datu apstrādi veic saskaņā ar Portofino norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

2.4. Ja Portofino atjauninās šo Politiku, tās aktuālā redakcija tiks publicēta mūsu Mājas lapā, savukārt ar tās vēsturiskajām redakcijām, Jūs varēsiet piepazīties, sazinoties ar mums.

2.5. Lai sniegtu Klientam labākus un piemērotākus produktus un pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošus produktus un pakalpojumus, Portofino apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus. 

 

3. Personas dati un to apstrāde - klientu personas datu kategorijas, piemēri un nolūks

 

Nr.

Datu kategorija

Piemēri

Nolūks

1.

Personas identifikācijas dati

Vārds, uzvārds, personas kods/ID,

Lai noformētu pasūtījumu

2.

Personas kontaktinformācija / piegādes adrese

Telefona numurs, e-pasta adrese piegādes adrese,

Lai aizsūtītu pasūtījuma apstiprinājumu. Lai piegādātu pasūtījumus. Lai sazinātos

3.

Norēķinu dati

Norēķinu sistēmas konta numurs, bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda summa, parāda piedzīšanas informācija

Lai saņemtu un administrētu norēķinus par produktiem

4.

Komunikācijas dati

ienākošā/izejošā saziņa, telefona zvani, korespondence, saturs, piegādes statuss  / sūdzības / atsauksmes

Lai sazinātos ar Jums, atbildētu uz Jūsu jautājumiem

5.

Mājas lapā veiktās darbības

IP adrese, auditācijas pieraksti

Lai Jūs varētu izdarīt pasūtījumu

 

6.

Aptauju dati

Aptaujas izsūtīšanas datums, atbildes sniegšanas datums, aptaujas jautājumi un atbilžu saturs, ja vien aptauja nav anonīma

Lai uzzinātu klientu  apmierinātības mērījumus, uzlabotu sniegtā pakalpojuma kvalitāti.

Papildus datu apstrādes nolūki

Komercdarbības plānošana un analītika

 

Šim nolūkam mēs ievācam personas datus, lai veiktu savas komercdarbības plānošanu un uzskaiti, analizētu savas darbības kvalitāti un rezultātus; veiktu tirgus un sabiedrības viedokļa pētījumus; veiktu pircēju apmierinātības mērījumus.

 

Citi gadījumi

 

Mēs apstrādājam personas datus iepriekš nenorādītos, īpašos gadījumos, par datu apstrādes mērķi informējot Pircēju pirms šos datu iegūšanas, kā arī ārkārtas gadījumos, lai aizsargātu datu subjekta vai trešās personas vitālas intereses.

 

Pieprasījumi

 

Saņemot attiecīgu pieprasījumu, mēs sniedzam informāciju valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

 

4. Personas datu apstrādes likumīgums

SIA Restorāns Portofino veic tikai un vienīgi likumīgu personas datu apstrādi, t.i., ja ir konstatējams vismaz viens no turpmāk minētajiem pamatojumiem:

- apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir Pircējs, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc Pircēja pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

- apstrāde ir vajadzīga mūsu vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja Pircēja kā datu subjekta intereses vai pamat tiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām mūsu interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns;

- Pircējs ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem;

- apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz mums attiecināmu juridisku pienākumu;

 

5. Īpašu kategoriju personas datu apstrāde

Īpašu kategoriju personas dati ir dati, kas atklāj personas rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, un ģenētiskie dati, biometriskie dati, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības dati vai dati par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju.

 

Mēs kā datu pārzinis neapstrādājam savu Pircēju īpašo kategoriju datus. Vienīgais izņēmums var tikt pieļauts vienīgi gadījumā, ja apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu Pircēja vitālas intereses (piemēram, sakarā ar Pircēja pēkšņu veselības stāvokļa pasliktināšanos ir nepieciešams izsaukt ātro medicīnisko palīdzību, un tamlīdzīgās ārkārtas situācijās).

 

6. Paziņojumi

Komerciālus paziņojumus par www.porto-fino.lv piedāvātajiem pakalpojumiem un cita veida paziņojumus un atgādinājumu mēs neveicam.

 

7. Personas datu saņēmēji

Mēs izmantojam trešo personu sniegtos pakalpojumus, kas mums palīdz veikt un administrēt komercdarbību. Tās ir tādas trešās personas kā kredītiestādes saistībā ar veicamajiem norēķiniem; mūsu informācijas tehnoloģiju un datubāžu uzturētāji un to administrēšanas pakalpojumu sniedzēji; mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji; juridisko pakalpojumu, grāmatvedības un audita pakalpojumu sniedzēji; parādu piedziņas uzņēmumi, kurjeri, kas veic piegādi uz Jūsu norādīto adresi. Katrā konkrētā gadījumā mēs datu apstrādātājam iesniedzam tikai tādu Jūsu datu apjomu, kāds nepieciešams attiecīgajam mērķim un uzdevumam. Dati tiek apstrādāti tikai šim mērķim un uzdevumam, tie tiek aizsargāti atbilstoši Regulas un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Pēc mērķa sasniegšanas vai uzdevuma izpildes Jūsu dati tiek neatgriezeniski dzēsti, ja vien Jūsu datu saglabāšanas pienākumu neuzliekt Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.

 

SIA Restorāns Portofino ar ierobežotu atbildību neveic datu nosūtīšanu uz trešajām valstīm.

 

Papildus norādītajam, mēs nododam Jūsu datus ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām tādā kārtībā un apjomā, kādu paredz attiecīgais normatīvais akts (piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam, tiesībsargājošumam iestādēm, tiesām, u.tml.). Mēs varam arī nodot Jūsu datus trešajām personām normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos savu leģitīmo interešu aizsardzībai (piemēram, vēršoties pret Pircēju tiesā par parāda piedziņu, u.tml.).

 

Tajos gadījumos, kad Jūs mūsu Mājas lapā esošajā linkā uzspiežat uz Facebook, Instagram u.c. ikonām, brīdi, kad atveras Facebook, Instagram u.c. turpmāk Jūsu datu apstādi veic attiecīgais pakalpojumu sniedzējs, saskaņā ar saviem noteikumiem.

 

8. Personas datu glabāšanas ilgums

Mēs uzglabājam Jūsu datus ne ilgāk, kā tas nepieciešams to apstrādes nolūkiem. Dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr:

- ir spēkā starp mums panāktā vienošanās vai noslēgtais līgums, un kamēr kāda no vienošanās vai līguma pusēm var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt pretenzijas un pieteikumus, celt prasību tiesā, u.tml.);

- datu apstrāde ir vajadzīga, lai mēs varētu izpildīt uz mums attiecināmus juridiskus pienākumus;

- ir spēkā Jūsu piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits likumīgs personas datu apstrādes pamats.

Pēc tam, kad augšminētie apstākļi izbeidzas, Jūsu personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti.

 

9. Datu iegūšanas veidi

Visu datus, ko mēs apstrādājam  mēs iegūstam no Jums.

 

10. Datu drošība, tehniskās un organizatoriskās prasībasi

Mēs zinām, ka Jūs personas datus sniedzat labticīgi un rēķināties, ka tie tiks pienācīgi

 uzraudzīti. Tādēļ mēs Jūsu personas datu drošību uztveram ar lielu atbildības sajūtu. Mēs esam veikuši pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu sistēmas nodrošina atbilstošu personas datu aizsardzību. Mēs izmantojam dažādas personas datu uzglabāšanas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas. Tomēr, lūdzam ņemt vērā, ka nevienai datu pārraidei internetā nevar tikt garantēta 100% drošība. Lūdzam katrā atsevišķā gadījumā patstāvīgi izvērtēt ar informācijas konfidencialitāti saistītos riskus, kas Jums būs jāuzņemas, ja izlemsiet jebkādu personas datus saturošu informāciju mums nodot ar interneta starpniecību.

 

11. Jūsu tiesības

Regula paredz virkni tiesību, kuras Jūs varat jebkurā brīdī izmantot, vēršoties pie mums. Mēs apņemamies nodrošināt Jums iespēju izmantot šīs tiesības un izpildīt Regulā un citos normatīvajos aktos paredzētās personas datu pārziņa vai apstrādātāja saistības.

Jums ir tiesības saņemt no mums apstiprinājumu par to, vai Jūsu dati tiek vai netiek apstrādāti, un, ja tie tiek apstrādāti, piekļūt Jūsu datiem un saņemt par tiem sekojošu informāciju: datu apstrādes nolūki; personas datu kategorijas; personas datu saņēmēji; personas datu glabāšanas ilgums vai kritēriji, pēc kuriem tiek noteikts glabāšanas ilgums.

Jums ir tiesības pieprasīt mums savu datu labošanu, ja tie ir neprecīzi.

Jums ir tiesības prasīt savu datu dzēšanu, un mēs bez kavēšanās izpildīsim šo prasību, ja pastāvēs vismaz viens no sekojošiem nosacījumiem:

- dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti;

- Jūs atsaucat savu piekrišanu datu apstrādei, un ja nav cita likumīga pamata to apstrādei;

- ja datu apstrāde ir pamatota ar mūsu vai trešās personas leģitīmu interešu ievērošanu, apstrādei nav nekāda svarīgāka leģitīma pamata;

- Jūs iebilstat pret savu datu apstrādi tiešās tirgvedības vajadzībām;

- ja dati ir tikuši apstrādāti nelikumīgi;

- lai nodrošinātu juridiska pienākuma izpildi, kas mums noteikts normatīvajos aktos;

- ja Jūsu dati tika vākti saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu piedāvāšanu.

Jums ir tiesības prasīt, lai mēs ierobežojam Jūsu datu apstrādi. Mēs bez kavēšanās izpildīsim šo prasību, ja pastāvēs vismaz viens no sekojošiem apstākļiem:

- ja Jūs apstrīdat datu precizitāti – uz laiku, kurā mēs varam pārbaudīt Jūsu datu precizitāti;

- ja apstrāde ir nelikumīga, bet Jūs iebilstat pret datu dzēšanu un tās vietā pieprasāt datu izmantošanas ierobežošanu;

- mums Jūsu dati vairs nav vajadzīgi, bet tie ir nepieciešami Jums, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;

- Jūs esat iebildis pret savu datu apstrādi, kas pamatota ar mūsu vai trešās personas leģitīmu interešu ievērošanu, kamēr nav pārbaudīts, vai mūsu leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Jūsu leģitīmajiem iemesliem.

Jums ir tiesības, balstoties uz iemesliem saistībā ar savu īpašo situāciju, jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatota ar mūsu vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanu. Šādā gadījumā mēs Jūsu datus vairs neapstrādāsim, izņemot, ja norādīsim uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti pretlikumīgi, nepamatoti, vai to apstrāde kā citādi pārkāpj Regulas vai citu normatīvo aktu prasības, vai Jums ir kādas neskaidrības vai jautājumi par savu personas datu apstrādi, lūdzam nevilcināties un vērsties pie mums ar attiecīgu pieteikumu, iesniegumu vai sūdzību. Mēs sniegsim atbildes uz visiem Jūs interesējošiem jautājumiem un novērsīsim pieļautās kļūdas, ja tādas būs.

Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti pretlikumīgi, nepamatoti, vai to apstrāde kā citādi pārkāpj Regulas vai citu normatīvo aktu prasības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv).